Nákupný košík Položky: 0 Suma: 0,00 €

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POŽIČOVNE PÁRTY CENTRUM

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu týkajúce sa zapožičania masiek a kostýmov (ďalej spolu aj „kostým“). Prenajímateľom je spoločnosť Požičovňa kostýmov Nitra so sídlom Štefánikova trieda 50, Mestská Tržnica – 1. poschodie. 949 01 Nitra IČO: 40492834, Mestská Tržnica – 1. poschodie.

2. Dohoda o zapožičaní kostýmu

Prenajímateľ a nájomca uzatvárajú dohodu o zapožičaní kostýmu, ktorej prílohou sú tieto všeobecné obchodné podmienky.

Uhradením ceny za vypožičanie kostýmu nájomca súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami prenajímateľa.

Kostýmy sa požičiavajú v prevádzke prenajímateľa podľa dostupnosti kostýmov.

3. Práva a povinnosti prenajímateľa

  1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi kostým na dočasné užívanie v dohodnutom čase a v stave spôsobilom užívania.
  2. Ak z nejakého dôvodu prenajímateľ nemôže splniť dohodnutý čas zapožičania objednaného kostýmu je povinný o tom informovať nájomcu bez zbytočného odkladu.

4. Práva a povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný zaobchádzať s predmetom zapožičania tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu poškodením, zničením, stratou atď., v opačnom prípade znáša zodpovednosť a zaväzuje sa uhradiť prenajímateľovi spôsobenú škodu.

Nájomca je povinný vrátiť kostým v dohodnutý termín, najneskôr do 24 hod. ak nebolo dohodnuté inak.

V prípade, že nájomca nedodrží termín na vrátenie karnevalového kostýmu, prenajímateľ si má právo účtovať požičovné a príplatok 100% za každý deň omeškania nájomcu.

Nájomca je povinný vrátiť kostým v mieste prevádzky.

Za vrátenie výrazne znečisteného kostýmu si prenajímateľ bude účtovať poplatok vo výške 10 Eur.

5. Cena za nájom kostýmu/šiat (požičovné)

Cena za zapožičanie kostýmu bude stanovená na základe aktuálneho cenníka prenajímateľa. Okrem ceny za zapožičanie kostýmu uhradí nájomca pri prevzatí kostýmu aj vratnú zálohu stanovenú prenajímateľom. Táto záloha sa vráti, resp. zúčtuje pri vrátení kostýmu. Pre vylúčenie pochybností, zložená záloha nepredstavuje hodnoty zapožičaného kostýmu. V prípade nevrátenia kostýmu je prenajímateľ oprávnený si uplatňovať náhradu vo výške ceny nového kostýmu.

Úhrada ceny za vypožičanie kostýmu bude realizovaná vždy pred odovzdaním kostýmu nájomcovi.

Pri zrušení objednávky zo strany nájomcu v deň dohodnutého vyzdvihnutia, prepadne vopred vyplatená záloha v prospech prenajimatela.

6. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom informačného systému na spracovanie osobných údajov je prenajímateľ. Prenajímateľ spracúva osobné údaje za účelom

  1. plnenia zmluvy s nájomcom;
  2. riadneho výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy;
  3. ochrany práv a oprávnených záujmov prenajímateľa a tretích osôb.

Prenajímateľ spracúva osobné údaje nájomcu v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia.

Súhlas na spracovanie osobných údajov platí po celú dobu platnosti zmluvy a ďalších desať rokov po zániku posledného záväzku zo zmluvy.

Nájomca uzatvorením dohody o vypožičaní kostýmu potvrdzuje, že bol ako dotknutá osoba informovaný o svojich právach podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Copyright © 2019 - 2022 Party Centrum, All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x